Privacyverklaring (EU)

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12 maart 2024 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://kookclubouderkerk.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

3. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

8. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactinformatie

Cuisine Culinaire Ouderkerk
Prins Hendriklaan 4
1191 AW Ouderkerk a/d Amstel
Nederland
Website: https://kookclubouderkerk.nl
E-mail: privacy@kookclubouderkerk.nl

Bijlage

Complianz

Deze site gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om Browser en Apparaat gebaseerde Toestemming te verzamelen en vast te leggen. Voor deze functionaliteit wordt je IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Deze dienst verwerkt geen persoonlijk identificeerbare informatie, en deelt geen gegevens met de dienstverlener. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.

Akismet

We verzamelen informatie over bezoekers die reageren op sites die onze Akismet Anti spam dienst gebruiken. De informatie die we verzamelen hangt af van hoe de gebruiker Akismet heeft ingesteld voor de site, maar normaliter zit hier het IP-adres van de reageerder, user agent, verwijzer en site URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruiker naam, e-mailadres en deze reactie zelf) bij.

Ultimate Member

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen

Ultimate Member biedt je formulieren voor gebruikersregistratie, login en profielen.

Via deze formulieren verzamelt je persoonlijke gegevens van je gebruikers.

Je dient in je privacybeleid vast te leggen welke persoonlijke gegevens worden geregistreerd wanneer iemand een van de formulieren verzendt/invult, waarom je deze verzamelt, wat je met de gegevens doet en hoe lang je deze bewaart.

Hoelang wij je gegevens bewaren

Geregistreerde gebruikersgegevens worden onbepaalde tijd in de database van je site bewaard.

Gegevens kunnen worden geëxporteerd of verwijderd op verzoek van de gebruiker via de bestaande WordPress gegevensexporteur of wisser.

Als gegevens worden gesynchroniseerd met een externe dienst (bijv. Mailchimp via onze Mailchimp extensie), worden de gegevens daar bewaard totdat ze worden verwijderd of afgemeld.

Waarheen wij je gegevens verzenden

Ultimate Member verzendt standaard geen gebruikersgegevens naar locaties buiten je site.

Als je de functionaliteit van de plugin hebt uitgebreid (bijvoorbeeld door geregistreerde gebruikersgegevens via onze MailChimp extensie naar MailChimp te verzenden), wordt deze gebruikersinformatie mogelijk aan die externe diensten doorgegeven. Deze diensten kunnen zich in het buitenland en ook buiten de EU bevinden.

The Events Calendar

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Informatie over evenement, locatie en organisator

Alle informatie over evenementen, locaties of organisatoren die wordt gemaakt, ingediend, geimporteert, opgeslagen of gepubliceerd, wordt bewaard in de lokale database:

 1. Locatie-informatie: naam, adres, stad, land, staat, berichtcode, telefoon, site, geografische coördinaten (lengte- en breedtegraad)
 2. Gegevens van de organisator: naam, telefoon, site, e-mail
 3. Evenementinformatie: site, kosten, beschrijving, datum, tijd, afbeelding

API-sleutels

We gebruiken bepaalde API's om specifieke functies te bieden.

Deze API's kunnen de volgende diensten van derden bevatten: Google Maps (API-sleutel), Meetup (OAuth-token), PayPal (e-mail, Client-ID, Client Secret), Eventbrite (API-sleutel, auth-URL, Client Secret) en Zoom (e-mail) , Client ID, Client Secret).

Hoelang worden deze gegevens bewaard

Alle informatie (gegevens) wordt voor onbepaalde tijd bewaard in de lokale database, tenzij anders verwijderd.

Bepaalde gegevens kunnen worden geëxporteerd of verwijderd op verzoek van gebruikers via de bestaande Exporter of Eraser. Houd er echter rekening mee dat er verschillende 'edge-cases' zijn waarin we het verzamelen en exporteren van alle gegevens voor je eindgebruikers niet kunnen perfectioneren. We raden je aan een zoekopdracht uit te voeren in je lokale database en in het WordPress-dashboard om alle verzamelde en opgeslagen gegevens voor je specifieke gebruikersverzoeken te identificeren.

Waar we je gegevens heen sturen

De Evenementenkalender stuurt standaard geen gebruikersgegevens buiten je site.

Als je onze plugin(s) hebt uitgebreid om gegevens te verzenden naar een dienst van derden, zoals Eventbrite, Google Maps of PayPal, kan gebruikersinformatie worden doorgegeven aan deze externe diensten. Deze diensten kunnen in het buitenland zijn gevestigd.