Privacy

Privacyverklaring CCO

In het kader van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
De vereniging Cuisine Culinaire Nederland, afd. Ouderkerk aan de Amstel (hierna: CCO)

CCO verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via het inschrijfformulier, de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

CCO verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum (enkel bij CCO kids)
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden

CCO verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact met huidige en voormalige leden van CCO;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Plaatsen van minderjarige leden in een juiste leeftijdscategorie.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst (het lidmaatschap van de vereniging), dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat CCO hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar verenigingsactiviteiten;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Het naleven van statuten en huishoudelijk reglement;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Het onderhouden van contacten met voormalig leden;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat voor zover nodig zal worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan CCO persoonsgegevens uitwisselen. CCO kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leverancier van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Aan groothandel HANOS worden uw naam en adres enkel doorgegeven doch pas na daartoe verleende toestemming. Het doel van deze verwerking is het betreffende lid in staat te stellen inkopen op te halen voor zijn/haar kookavond.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer CCO aan een wettelijke verplichting moet voldoen. CCO zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

CCO zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken, maar tenminste voor een periode van twee jaar na het beëindigen van het lidmaatschap Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat CCO zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals bijv. de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft CCO passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering

Wij maken geen gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om CCO een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Verwijdering van uw persoonsgegevens zal plaatsvinden, tenzij andere belangen van CCO daar toe nopen.

Ook kunt u CCO verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
De penningmeester van de vereniging
penningmeester.cco@gmail.com

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door CCO, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

CCO kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.